D I S P O Z I Ţ I E

D I S P O Z I Ţ  I E

privind modificarea Dispozitiei Primarului Comunei Brebu nr.  35 / 09.03.2022 si a Dispozitiei Primarului  41/ 17.03.2022

 

Primarul comunei Brebu,  judeţul Caraş-Severin;

Având in vedere:

– adresa Institutiei Prefectului Județului Caraș-Severin nr.  9/4676/04.04.2022;

– Referatul nr. 804 din 06.04.2022, întocmit de secretarul general al comunei Brebu;

– Adresa Primăriei comunei Brebu – nr.  351 din 17.02.2022 – transmisă către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti cu privire la înştiinţarea organizării concursului de recrutare;

– Acordul A.N.F.P. cu nr. 7752/2022, referitor la publicarea anunţului privind concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin;

– Hotărârea Consiliului Local Brebu  nr. 64 /  29.10.2021 privind infiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al comunei Brebu (la nivel de compartiment)

– prevederile art. 25, art. 26 alin. (2), art. 41 ‘ şi art.42 alin. (l) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 154 alin (1), coroborat cu art. 196 alin. 1, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

 

DISPUN:

 

Art. I. Articolul 3. din Dispozitia Primarului Comunei Brebu nr.  35 / 09.03.2022 si din Dispozitia Primarului  41/ 17.03.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

–  Comisia de concurs în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin, organizat în data de 11.04.2022, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 13.04.2022, ora 10,00 proba interviu, va avea următoarea componenţă nominală:

Preşedinte:  – Vetrilă Elena- Inspector superior – Primăria Comunei Brebu;

Membri:     – Zdrînca Zoran Bogdan –  consilier principal – Primăria Comunei Zorlentu Mare;

– Cocar Simona –  consilier superior in cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor, Informatică și Juridic al Direcției de Evidența a Persoanelor a Județului Caraș-Severin;

Secretar al comisiei : Beţa Ion- Secretarul general al U.A.T Brebu.

Art. II. Articolul 4. din Dispozitia Primarului Comunei Brebu nr.  35 / 09.03.2022 si din Dispizitiei Primarului  41/ 17.03.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

– Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcţiilor publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin, organizat în data de 11.04.2022, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 13.04.2022, ora 10,00 proba interviu, va avea următoarea componenţă nominală:

Preşedinte: Pirvu Georgeta – Consilier Superior la Primăria Comunei Brebu;

Membri:       Cojocaru Ioneta – Consilier Superior la Primăria Comunei Păltiniș;

– Boboescu Florin –  consilier juridic in cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor, Informatică și Juridic al Direcției de Evidența a Persoanelor a Județului Caraș-Severin;

Secretar al comisiei : Beţa Ion- Secretarul general al U.A.T Brebu

Art. III. – Articolul 6. din Dispozitiei Primarului Comunei Brebu nr.  35 / 09.03.2022 si a Dispozitiei Primarului  41/ 17.03.2022, din calendarul de desfăşurare al concursului, se modifică pozitia 1 și va avea următorul cuprins:

–  înştiinţarea Agenţiei Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs, conform art. 618, alin.2 din O.U.G. 57/2021 s- a făcut in data de 17.02.2022.

Art. IV.  Restul prevederilor Dispozițiilor Primarului Comunei Brebu nr. 35 / 09.03.2022 si a Dispozitiei Primarului  41/ 17.03.2022 rămân neschimbate.

Art. V. Prezenta dispozitie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VI. Prezenta dispoziţie se comunică potrivit OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ:

– Instituţiei Prefectului – judeţul Caraş-Severin;

– Membrilor comisiilor constituite la art. 2 şi art.3.

– se afisează la avizierul primăriei și pe site – www.comunabrebu.ro

 

        PRIMAR   

  ION ȚICHERIU

                                              AVIZAT SECRETAR

                                                                                            BETA ION  

 

Nr.  43 / 06.04.2022