D I S P O Z I Ţ I E privind constituirea comisiei de evaluare a licitaţie pentru închirierea prin licitaţie publică cu strigare a pajistilor aflate in proprietatea comunei Brebu, crescatorilor de animale

Primarul comunei Brebu, judeţul Caraş-Severin;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 11  /  27.02.2017, privind aprobarea caietului de sarcini si documentatiei de atribuire pentru inchirierea pajistilor aflate in proprietatea comunei Brebu, crescatorilor de animale;

Ţinând cont de Amenajamentul pastoral al comunei Brebu;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, Anexa 18 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Brebu, poziţia 19.,

În temeiul dispoziţiilor art. 63. alin. ( 1 ), lit. “ a ”, art. 68. alin. ( 1 ) şi ale art. 115. alin.1 , lit. a   din Legea  nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,

DISPUNE:

Art. 1 – Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare a licitaţiei privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a pajistilor aflate in proprietatea comunei Brebu, crescatorilor de animale, în următoarea componenţă :

Preşedinte:  Linta Daniel  – avand  atribuţii de agent agricol;

Membrii :     Pîrvu Ioan    – consilier local;

Cristescu Loredana    – Ghid de turism.

Secretarul comisiei: Beta Ion – secretarul comunei Brebu.

Art. 2 – Licitaţia publică pentru pajistile aflate pe raza localitatilor Apadia si Valeadeni se va desfăşura vineri, în data de 07.04.2017, ora 12,00, la sediul Primăriei Comunei Brebu, iar pentru pajistile aflate pe raza localitatii Brebu se va desfăşura miercuri în data de 12.04.2017, ora 12,00, la sediul Primăriei Comunei Brebu

Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţează comisiei constituită la art. 1.

Art. 4 Prezenta se comunică şi se aduce la cunoştinţă conform Legii 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr.  51 /  30.03.2017