D I S P O Z I Ţ  I E

R O M Â N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA BREBU
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două funcţiil publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin

Primarul comunei Brebu, judeţul Caraş-Severin;
Având in vedere:
– Referatul nr. 530 din 09.03.2022, întocmit de secretarul general al comunei Brebu prin care propune constituirea Comisiei de concurs şi a Comisie de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin -Evidenţă a Persoanelor;
– Adresa Primăriei comunei Brebu – nr. 351 din 17.02.2022 – transmisă către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti cu privire la înştiinţarea organizării concursului de recrutare;
– Acordul A.N.F.P. cu nr. 7752/2022, referitor la publicarea anunţului privind concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin;
– Hotărârea Consiliului Local Brebu nr. 64 / 29.10.2021 privind infiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al comunei Brebu (la nivel de compartiment)
– prevederile art. 25, art. 26 alin. (2), art. 41 ‘ şi art.42 alin. (l) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 154 alin (1), coroborat cu art. 196 alin. 1, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. Se aprobă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin de:
– INSPECTOR, clasa I, grad profesional, debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin – Evidenţă a Persoanelor.
– INSPECTOR, clasa I, grad profesional, debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin -Stare Civila.
Art. 2. Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:
– Depunerea dosarelor de înscriere – în perioada 10.03.2022-29.03.2022;
– Selecţia dosarelor de înscriere – în perioada 30.03.2022-05.04.2022;
– Proba scrisă – 11.04.2022, orele 10:00;
– Interviul – 13.04.2022, orele 10:00
Art. 3. Se constituie Comisia de concurs în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin, organizat în data de 11.04.2022, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 13.04.2022, ora 10,00 proba interviu, în următoarea componenţă nominală:
Preşedinte: – Vetrilă Elena- Inspector superior – Primăria Comunei Brebu;
Membri: – Zdrînca Zoran Bogdan – consilier principal – primăria comunei Zorlentu Mare;
– Cocar Simona – consilier superior in cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor, Informatică și Juridic al Direcției de Evidența a Persoanelor a Județului Caraș-Severin;
Secretar al comisiei : Beţa Ion- Secretarul general al U.A.T Brebu.
Art. 4. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin, organizat în data de 11.04.2022, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 13.04.2022, ora 10,00 proba interviu, în următoarea componenţă nominală:
Preşedinte: Pirvu Georgeta – Consilier Superior la U.A.T Brebu;
Membri: Cojocaru Ioneta – Consilier Superior la U.A.T Păltiniș;
– Boboescu Florin – consilier juridic in cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor, Informatică și Juridic al Direcției de Evidența a Persoanelor a Județului Caraș-Severin;
Secretar al comisiei : Beţa Ion- Secretarul general al U.A.T Brebu
Art. 5. Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată.
5.1. Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Art. 6. Se aprobă calendarul de desfăşurare al concursului , conform anexei 1 care face parte integrantă a prezentei dispoziţii.
Art. 7. Se aprobă bibliografia şi tematica de concurs conform anexei nr. 2, care face parte integrantă a prezentei dispoziţii.
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează membri Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 9. Prezenta dispozitie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10. Prezenta dispoziţie se comunică potrivit OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ:
– Instituţiei Prefectului – judeţul Caraş-Severin;
– Membrilor comisiilor constituite la art. 2 şi art.3.
– se afisează la avizierul primăriei și pe site – www.comunabrebu.ro

PRIMAR
ION ȚICHERIU AVIZAT SECRETAR
BETA ION

Nr. 35 / 09.03.2022

ANEXA 1. Calendarul de desfăşurare al concursului
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 29.03.2022 ora 14:00.
Data susţinerii probei scrise: – 11.04.2022 ora 10,00.
Data susţinerii probei interviu: – 13.04.2022, ora 10,00.
Nr.
crt PROCEDURĂ Termen
1 înştiinţarea Agenţiei Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs. Art.618 alin.2 din O.U.G. 57/2021 17.02.2022
2 Constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, art. 25 alin 1 din H.G. 611/2008 09.03.2022

3 Publicare concurs – la avizierul primăriei, pe pagina de internet a primăriei comunei Brebu şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilita pentru prima proba a concursului. 10.03.2022
4 Depunere dosare de înscriere – în termen de 20 zile lucrătoare de la afişarea anunţului, art.618 alin.3 din OUG 57/2019 10.03.2022- 29.03.2022, ora14.00
5 Selecţie dosare de înscriere – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere 30.03.2022
-05.04.2022
6 Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului privind selecţia dosarelor de înscriere 06.04.2022
7 Depunere contestaţii selecţie dosare de înscriere
în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării selecţiei dosarelor de înscriere 07.04.2022. ora 15,30
8 A
Analiza contestaţii selecţie dosare de înscriere – In termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 08.04.2022
9 Comunicarea rezultatelor contestaţiei selecţiei dosare de înscriere
Imediat după soluţionarea contestaţiilor 08.04.2022 ora 12,00
10 Proba scrisă Susţinerea probei scrise după cel puţin 30 zile de la publicarea / afişarea anunţului, art. 618 alin.2 din O.U.G.57/2019 11.04.2022, ora 10,00
11 Notarea probei scrisă şi comunicarea rezultatelor – în ziua susţinerii probei scrise 11.04.2022,
12 Depunere contestaţii proba scrisă
în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la proba scrisă 12.04.2022 Ora 10,00
13 /V
Analiza contestaţii proba scrisă – In termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 12.04.2022 Ora 16,00
14 Comunicarea rezultatelor contestaţiei la proba scrisă
Imediat după soluţionarea contestaţiilor 12.04.2022
15 Interviu
Susţinerea interviului în maxim 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise 13.04.2022, Ora 10,00
16 A
Notare şi Comunicare rezultate interviu In ziua susţinerii probei interviu 13.04.2022
17 Depunere contestaţii interviu
In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatelor de la interviu 14.04.2022, ora 14,30
18 Analiza contestaţii – în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 15.04.2022
19 Comunicarea rezultatelor contestaţiei – Imediat după soluţionarea contestaţiilor 15.04.2022
20 Rezultat final al concursului /
Imediat după afişarea rezultatului contestaţiilor la interviu / 15.04.2022

PRIMAR
ION ȚICHERIU AVIZAT SECRETAR
BETA ION

ANEXA 2 BIBLIOGRAFIA şi tematica de concurs

1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Partea I, Partea a IlI-a, Partea a Vl-a Titlul I şi II;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioar;.
5. Ordonata nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si funcţionarea, serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările si completa rile ulterioare.
6 . Legea 119 /1996 cu privire 1a. actele de stare civila., rerepublicata, cu completările și modificările ulterioare
7. Hotarârea Guvernului Nr. 64/2011 pentru aprobarea, metodologiei cu privire la. aplicarea, unitara, a. dispoziţiilor in materie de stare civila, cu completările și modificările ulterioare.
8. Hotararea. Guvernului Nr. 295 / 2021 pentru aprobarea. Normelor metodologice de aplicare unitara, a. dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta, a. Guvernului nr. 97/20 05 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa, si actele de identitate ale cetateni lor romani, precum si pentru stabilirea, formei si conţinutului actelor de ident. it.a.t.e, ale dovezii de reşedinţa, si ale cârtii de imobil.
9. Ordonanţa, de Urgenta, a. Guvernului Nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa, si actele de identitate ale cetăţenilor romani*)
Tematica de concurs: bibliografia va fi studiată integral.
Bibliografia și tematica, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet.

Bibliografia, tematica, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează odată cu anunţul concursului la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a autorităţii la adresa „ www.comunabrebu.ro”.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 de la sediul Comunei Brebu. Persoana de contact: dnul Beța Ion, Secretarul general al comunei Brebu sau la nr. de telefon 0255232524, e-mail primaria_brebu@yahoo.com
PRIMAR
ION ȚICHERIU AVIZAT SECRETAR
BETA ION