H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al comunei Brebu pe anul 2017

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului local  al comunei Brebu pe anul 2017

 

Consiliul local al comunei Brebu, judeţul Caraş-Severin întrunit in şedinţa ordinară;

Având in vedere necesitatea aprobării bugetului local al comunei Brebu pe anul 2017,

Ţinând cont de expunerea de motive, Raportul compartimentului contabilitate şi Avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273 din 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de adresele  Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Caraş-Severin nr. 1560/21.02.2017, 2022/ 13 03.2017 si adresa Consiliului Judetean Caras-Severin nr. VI/3977/03.03.2017 privind sumele repartizate  necesare întocmirii bugetului pe anul 2017.

Ţinând cont de disp. Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;

In temeiul art. 36 alin (1), alin (4), litera a) şi pct. 9, art. 39 alin.(2), art. 45 alin (1) şi alin (2) din Legea nr.215 /2001, privind administraţia publica locala, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se  aprobă bugetul local al comunei Brebu pe anul 2017 si a estimărilor pentru anii 2018 -2020, la partea de venituri, după cum urmează:

mii lei

2017 2018 2019 2020
VENITURI TOTAL   2.487,00        2.305.00 2.352,00 2.406,00
Din care –venituri proprii 490,00 490,00 490,00 490,00
Cote şi sume defalcate impozit pe venit  (04.02) 361,00 320,00 320,00 320,00
Sume defalcate din TVA.(11.02) 1.406,00 1.475,00 1.522,00 1.576,00
Varsam. sect. de funct. pr. Sect de dezv. – 150,00 – 152,00 – 153,00 – 155,00
Varsam.  din sect de  functionare 150,00 152,00 153,00 155,00
Subvenţii (0017) 230,00 20,00 20,00 20,00

 

Art. 2. Se aprobă bugetul local al comunei Brebu pe anul 2016 si a estimărilor pentru anii 2018-2020 la partea de cheltuieli după cum urmează :

                                                                                                                    mii lei

2017 2018 2019 2020
CHELTUIELI TOTAL 3.047,00 2.305,00 2.352,00 2.406,00
AUTORITATI PUBLICE 1.094,00 712,00 713,00 718,00
Cheltuieli de personal 640,00 600,00 600,00  600,00
Bunuri si servicii 304,00 112,00 113,00 118,00
Cheltuieli de capital 150,00
ALTE SERV. PUBLICE GENERALE 13,00 13,00 13,00 14,00
Bunuri si servicii 13,00 13,00 13,00 14,00
ORDINE PUBL. SI SIGURANTA NAT 5,00 5,00 5,00 5,00
Bunuri si servicii 5,00 5,00 5,00 5,00
INVATAMANT 503,00 545,00 555,00 565,00
Cheltuieli de personal 328,00 398,00 407,00 416,00
Bunuri şi servicii 61,00 63,00 64,00 65,00
Cheltuieli de capital 30,00
CULTURA, RECREERE, RELIGIE 237,00 87,00 87,00 87,00
Cheltuieli de personal 44,00 44,00 44,00 44,00
Bunuri şi servicii 43,00 43,00 43,00 43,00
Cheltuieli de capital 150,00
ASIG. SI ASISTENTA SOCIALA 565,00 616,00 651,00 687,00
Cheltuieli de personal 356,00 356,00 356,00 356,00
Asistenta sociala 209,00 260,00 295,00 331,00
LOCUINTE, SERV., DEZV. PUBLICA 120,00 50,00 50,00 50,00
Bunuri şi servicii 50,00 50,00 50,00 50,00
Cheltuieli de capital 70,00
PROTECTIA MEDIULUI 165,00 125,00 125,00 125,00
Bunuri şi servicii 125,00 125,00 125,00 125,00
Cheltuieli de capital 40,00
AGRCULTURA,  SILVICULTURA 50,00
Cheltuieli de capital 50,00
TRANSPORTURI 295,00 152,00 153,00 155,00
Cheltuieli de capital 295,00 152,00 153,00 155,00
EXCEDENT – 560,00

 

Art. 3. Suma de 560,00 mii lei reprezentand excedent la finele anului 2016, conform Listei de investitii anexate, se repartizeaza pentru Sectiunea de Dezvoltare astfel:

AUTORITATI PUBLICE 150,00
Cheltuieli de capital 150,00
INVATAMANT 30,00
Cheltuieli de capital 30,00
CULTURA, RECREERE, RELIGIE 150,00
Cheltuieli de capital 150,00
LOCUINTE, SERV., DEZV. PUBLICA 70,00
Cheltuieli de capital 70,00
PROTECTIA MEDIULUI 40,00
Cheltuieli de capital 40,00
AGRICULTURA 50,00
Cheltuieli de capital 50,00
TRANSPORTURI 295,00
Cheltuieli de capital                                295,00
TOTAL 560,00

Art. 4. Prezenta se comunică :

  • Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin;
  • Primarului Comunei Brebu;
  • Serviciului contabilitate;
  • J..F.P. C.S Caraş-Severin;
  • Se afişează.

 Nr.  16 /  28.03.2017