HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea organigramei

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brebu

Consiliul local al comunei Brebu, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă extraordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Brebu si Avizul Comisiei de specialitate, Raportul compartimentului de resort;

Ţinând cont de Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu modificările ulterioare şi Legea nr. 215 /2001, republicată în  2007, cu completarile si modificarile ulterioare;

Luând in considerare adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin nr. 4/1848 din data de 07.02.2017, prin care ni se aprobă numărul maxim de posturi, pentru anul 2017, prevăzut pentru unitatea noastră administrativ-teritorială – 19.

Avand in prevederile art. 1 alin. (1), (2) din O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative,

In conformitate cu prevederile art. 1 ale Hotărârii Guvernului României nr. 1 din anul 2017, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin (2), litera a), alin.(3), litera b) alin.(6), litera a), punctul (8) din Legea nr. 215/2001, republicată în 2007, cu completarile si modificarile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului Comunei Brebu,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre,

Art. 2. Se aprobă statul de funcţii  publice şi contractuale ale aparatului de specialitate al primarului Comunei  Brebu, conform anexei nr. 2  la prezenta hotărâre,

Art.3. (1) Hotararea are caracter normativ si intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica.

(2) Aducerea la cunostinta publica se face in termen de 5 zile de la data comunicarii către prefect, prin publicare pe la sediul primariei .

(3) Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta de contencios administrativ in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei, serviciul resurse umane din cadrul primăriei şi serviciul contabilitate ;

Art. 5.   Prezenta se va comunica :

  • Instituţiei Prefectului ,
  • Primarului comunei ,
  • Serviciului resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Brebu,
  • Serviciului contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Brebu,
  • Se va afişa.

 

Nr.  17  /  28.03.2017