Hotarare pentru inchirierea pajistilor aflate in proprietatea comunei Brebu

ANEXA  nr. 1

La H.C.L. nr.  11/27.02.2017

 (Anexa la documentatia de atribuire)

 

CAIET DE SARCINI

pentru inchirierea prin licitatie a pajistilor aflate in proprietatea comunei Brebu, crescatorilor de animale

 

Nr. crt. Denumirea locului Elemente de identificare………….. Suprafata  < Ha >
1      
….      
……      
X TOTAL: X ………..
 1. Informatii generale privind obiectul inchirierii:                  
 2. 1.1. Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Pajistile disponibile aflate in proprietatea publica a comunei Brebu, situate pe teritoriul comunei Brebu, judetul Caras – Severin, dupa cum urmeaza: (conform Amenajamentului pastoral)

 Nota: In masura in care se vor identifica si alte pajisti libere, necuprinse in blocurile fizice si care pot fi utilizate ca pasuni, acestea se vor inchiria la cerere, prin licitatie, crescatorilor de animale. Majorarea cu 10 pana la 20 % pentru a crea o rezerva de furaje in situatia in care productia estimata nu se realizeaza datorita secetei, se va face din pasunile marginale celor prevazute in anexa de mai sus,neincluse in blocurile fizice, pentru a fi curatate de utilizatori.  

1.2. Destinatia bunurilor ce fac obiectul inchirierii: utilizarea pajistilor pentru pasunatul animalelor din specile bovine, ovine, caprine si ecvidee detinute in exploatatie, cu respectarea conditiilor stabilite prin Regulamentul de pasunat si amenajamentelor pastorale, precum si altor conditii prevazute de lege sau stabilite de consiliul local al comunei Brebu.

1.3.  Conditiile de exploatare si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu urmarite de catre locator privind exploatarea efixace a pajistilor de catre utilizatori;    1.3.1. Utilizatorilor de pajisti de revin urmatoarele obligatii:

 1. a) sa incheie contract de pasunat cu detinatorii pasunilor;
 2. b) sa pasuneze animalele exclusiv pe terenul inchiriat;
 3. c) sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajistilor;
 4. d) sa respecte incarcatura minima de animale pe hectar de 0,3 UVM;
 5. e) sa comunice in scris primariei, in termen de 5 zile de la vanzarea aminalelor sau a unora dintre acestea, in vederea verificarii respectarii incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pasunat;
 6. f) sa practice un pasunat rational pe grupe de animale si pe tarlale;
 7. g) sa introduca animalele la pasunat numai in perioada de pasunat stabilita de Consiliul Local Brebu;
 8. h) sa reduca numarul de animale pe pajistile cu arbori, daca este frecvent afectata coaja copacilor/copaci tineri/puieti.
 9. i) sa evite pasunatul cu un numar de animale care depaseste capacitatea de pasunat;
 10. j) sa asigure toate lucrarile de intretinere a pasunilor;
 11. k) sa nu introduca pe pajisti alte specii de animale, decat cele stabilite prin contract;
 12. l) sa nu introduca animalele la pasunat in cazul excesului de umiditate a pajistii;
 13. m) sa realizeze pe cheltuiala sa lucrari de eliminare a vegetatiei defolositoare si a excesului de apa, de fertilizare, anual;
 14. n) sa respecte bunele contitii agrocole si de mediu, in conformitate cu prevederiole legale in vigoare;
 15. o) sa restituie locatorului suprafata de pajiste in contidii cel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului;
 16. p) sa circule pe pajisti numai cu mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, folosite pentru activitati agricole;
 17. q) sa nu arda vegetatia pajistilor permanente;
 18. r) sa raspunda pentru pagubele produse de aminale;
 19. s) sa raspunda pentru integritatea si sanatatea animalelor;
 20. t) sa detina certificat de sanatate pentru efectivele de animale pe care le pasuneaza;
 21. u) sa efectueze lucrari de imbunatatire pe trupurile de pajisti utilizate, dupa cum urmeaza: curatirea de buruieni, nivelarea musuroaielor, strangerea resturilor vegetale si a pietrelor etc.
 22. v) sa aplice prevederile amenajamentului pastoral prevazute in anexa III.

1.3.2. Se interzice schimbarea locului de pasunat inchiriat prin migrarea pe alte pasuni.

1.3.3. In cazul in care transferul animalelor de la locul de innoptare la locul de pasunat se face pe drumuri publice, detinatorii sunt obligati sa le insoteasca evitand obstructionarea circulatiei.

1.3.4. Cresterea pe langa stana a altor animale domestice (pasari, porci, etc.) si a cainilor, este permisa numai cu conditia ca acestea sa aiba adaposturi adecvate si sa nu fie lasate libere pe pasune pentru a evita degradarea acesteia.

1.3.5. Este interzisa utilizarea la paza turmei a cainilor cu potential agresic ridicat conform legislatiei in vigoare si a cainilor din rase de vanatoare.

1.3.6. Elementele luate in calcul pentru anul 2017 la stabilirea capacitatii de pasunat, care reprezinta populatia maxima pe care 1 ha pajiste o poate sustine pe termen nelimitat sunt:

 1. Productie medie de masa verde – ………….. * Kg/ha sau 4-12 tone tone/ha substanta uscata;
 2. Durata de pasunat – 365 ** de zile;

Capacitatea de pasunat sau incarcatura optima de animale/ha, pentru pajistile proprietatea comunei Brebu, pe anul 2017, se stabileste dupa cum urmeaza:

Incarcatura optima de animale (I.A.) sau capacitatea de pasunat se defineste prin numarul de animale care pot fi hranite pe intreg sezonul de pasunat de pe 1 ha de pajiste, la care se cunoaste productia de furaje disponibila si se stabileste conform formulei:

I.A.= P.d. / (C.i. x Z.p.),

In care :  I.A. – incarcatura cu animale/ha de pajiste, exprimata in UVM/ha;

P.d. – productia disponibila de masa verde – kg/ha;

                            Z.p. – numar de zile de pasunat intr-un sezon;

C.i. – consum zilnic de iarba – kg/UVM.

[necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masa verde sau ~ 13 kg (65:5) substanta uscata (SU)]                                                                                                                                                             (Ex. : Pd = 7000 kg; Zp = 180; Ci 1 cap bovina=65 kg/zi; I.A. = 7000/(65 x 180) = 7000/11700 = 0,6 cap. bovine/ha)                                                                                                                                     Conversia animalelor in UVM se face conform coeficientilor prevazuti in tabelul de mai sus.

1.3.7. Pentru o utilizare rationala, pajistile se impart in unitati de exploatare (U.Ex.) care ulterior se impart in tarlale.                                                                                                            Unitatea de exploatare reprezinta o suprafata de pajiste care asigura necesarul de masa verde pentru o grupa de animale pe intregul sezon de pasunat. Suprafata unei unitati de exploatare de calculeaza conform formulei: U.Ex. = N / P.d., in care: N – necesarul de masa verde al grupei de animale care pasuneaza pe intregul sezon; P.d. – productia disponibila a pajistii (kg/ha masa verde).

1.3.8. Suprafata unitatii de exploatare rezultata din calcul majoreaza cu 10 pana la 20 %, pentru a crea o rezerva de furaje in situatia in care productia estimata nu se realizeaza datorita secetei, din pasunile marginale neincluse in blocurile fizice, pentru a fi curatate de utilizatori. Stabilirea numarului de tarlale este necesara pentru a controla densitatea animalelor si pentru a lasa timp suficient refacerii complete a vegetatiei pana la urmatorul pasunat.

1.3.9. Pentru stabilirea suprafetei de pajiste care poate fi inchiriata fiecarui utilizator, se va lua in calcul incarcatura optima de animale / ha, care poate fi majorata in conditiile prevazute la pct. 1.3.8.

1.3.10. Marimea tarlalei depinde de productia disponibila de masa verde/hectar de tarla, necesarul de furaje al animalelor si de numarul de zile de pasunat.

1.3.11. Dupa determinarea numarului de tarlale se ajusteaza numarul de zile de pasunat pentru a permite o durata optima de refacere in functie de viteza de crestere a vegetatiei.

1.3.12. La inceputul sezonului de pasunat cand cresterea vegetaiei este rapida sunt necesare cel putin 20 de zile de odihna iar in ciclurile urmatoare sau in perioada de seceta sunt necesare cel putin 30 de zile de odihna.

1.3.13. Durata de refacere a vegetatiei dupa pasunat se stabileste in functie de specia dominanta de plante valoroase, sol, precipitatii, temperatura, conditii de seceta, etc.

1.3.14. Planificarea succesiunii de pasunat a tarlalelor se face astfel incat pajistea sa ramana in limitele productive stabilite cantitativ si calitativ, asigurandu-se pasunatul uniform a tuturor tarlalelor.

 1. Conditii generale ale inchirierii:

2.1. Regimul bunurilor utilizate de locatari in derularea inchirierii:

 1. bunuri proprii: bunurile care au apartinut locatarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata inchirierii (utilaje, unelte, ect.) – la incetarea contractului de inchiriere raman in proprietatea locatarului.
 2. bunuri de retur: bunuri care fac obiectul inchirierii (pajistea) – la incetarea contractului revin pe deplin drept gratuit si libere de orice sarcini locatorului.
 3. bunuri de preluare: sunt bunurile care la expirarea contractului revin locatorului (constructiile).

2.2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare: Responsabilitatea pentru respectarea bunelor conditii agricole si de mediu revine exclusiv utilizatoriilor care detin contractele de inchiriere a pajistilor. Solicitantul va depune odata cu cererea Declaratia privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului. (Formularul F.3).

2.3. Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta pe durata de pasunat.

2.3.1. Utilizatorii de pajisti au obligatia sa respecte incarcatura minima de animale pe hectar de 0,3 UVM, fara a depasi capacitatea de pasunat.

2.3.2. Incarcatura redusa de animale pe pajiste conduce la:

 1. a) potentialul economic al pajistii nu este pe deplin realizat;
 2. b) modificarea compozitiei florinstice si la scaderea productivitatii;
 3. c) inlocuirea unor specii de plante furajere dorite cu altele, fara valoare nutritiva;
 4. d) reducerea biodiversitatii datorita pasunatului redus.                      3.3. Depasirea incarcaturii optime de animale pe pajiste conduce la:
 5. a) performante economice si productive reduse ale animalelor;
 6. b) furaje de calitate inferioara si cantitate redusa;
 7. c) inlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritiva mare, cu specii mai putin valoroase; d) productivitate redusa;
 8. e) aparitia si cresterea golurilor in zonele de pasunat preferate;
 9. f) cresterea costurilor cu furaje suplimentare;
 10. g) inbogatirea localizata cu fertilizanti prin eliminarea dejectiilor de catre animale;
 11. h) introducerea de alte specii de plante competitive care nu cresc in mod traditional in zona, provenite de la furajarea suplimentara cu fan sau alte seminte;
 12. i) distrugerea vegetatiei si a texturii solului prin calcarea de catre animale si prin transportul de furaje suplimentare.

2.4. Interdictia subinchirierii bunului: Subinchirierea pajistilor de  catre locatari este interzisa.

2.5. Durata inchirierii: 7- 10 ani ani; contractul de inchiriere poate fi prelungit pentru inca o perioada, tinand cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investitiilor efectuate de catre locatar pe pajiste si altele asemenea, cu conditia ca prin prelungire sa nu se depaseasca termenul maxim de 10 ani prevazut la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, aprobate cu modificarile si completarile prin Legea nr.86/2014, cu modificarile ulterioare.

2.6. Chiria si modul de calcul a acesteia:                                                                                                 2.6.1. Pretul minim de pornire a licitatiei, este de 100 lei/ha, reprezentand valoarea ierbii disponibile pentru animale calculata ca produsul dintre productia anuala disponibila de iarba si pretul mediu al ierbii stabilit, in conditiile legii, prin hotararile consiliului judetean Caras – Severin, conform prevederilor art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.6.2. Plata chiriei se face in doua transe, astfel:

 1. 30 % pana cel mai tarziu la data de 01 mai a anului in curs;
 2. 70 % pana cel mai tarziu la data de 15 octombrie a anului in curs. 2.6.3. Din valoarea transei a doua, pentru mentinerea echilibrului financiar dintre valoarea productiei de iarba disponibila si obligatiile care ii sunt inpuse utilizatorului pajistii permanente, se va deduce valoarea totala a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament pastoral, respectiv investiii/materiale si lucrari anuale prevazute in acesta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in baza documentelor justificative prevazute de lege care se vor depune de utilizator pana cel mai tarziu la data de 1 octombrie a anului in curs; deducerea cheltuielilor se va face numai in limita documentelor justificative care au fost aprobate de primarul comunei ………….         .

2.6.4. In situatia in care valoarea totala a documentelor justificative prevazute la pct. 2.6.3. depaseste valoarea prevazuta la pct. 2.6.2. lit. „b”, sau documentele justificative a cheltuielilor au fost depuse dupa data de 1 octombrie a anului in curs, diferenta va fi luata in calcul la plata chiriei in anii urmatori, pe perioada derularii contractului.

2.6.5. In cazul incetarii contractului la expirarea termenului sau inainte de termen, sumenele prevazute la pct. 2.6.4. nu se mai deconteaza de catre locator.

2.6.6. Intarzierea la plata a chiriei se penalizeaza cu 0,1 % din coantulul chiriei datorate pentru fiecare zi de intarziere.

2.6.7. Neplata chiriei calculate in conditiile de mai sus pana la incheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

2.6.8. Chiria poate fi indexata anual cu indicele de inflatie, prin hotarare a consiliului loical al comunei Brebu.

2.7. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de locator:

2.7.1. Pentru a putea participa la licitatie, crescatorii locali de animale, care inceplinesc toate conditiile prevazute in caietul de sarcini, sunt obligati sa achite la caseria primariei Brebu:

 1. taxa de participare la licitatiei in suma de 50 lei, care nu face obiectul restituirii;
 2. garantia de participare la licitatiei in coantum de -. lei/ha pajiste pentru care se solicita inchirierea, conform cererii de participare la licitatie;
 3. suma de 50 lei reprezentant contravaloarea caietului de sarcini.

2.7.2. Acelasi crescator de animale se poate inscrie la licitatie pentru mai multe parcele de pasune, dar nu i se poate adjudeca decat suprafata la care este indreptatit, calculata in functie de specia si numarul de animale detinute. Garantia de participare in acest caz se va calcula la nivelul suprafetei de pajiste la care este indreptatit a o inchiria.

2.7.3. Garantia de participare se va restitui ofertantilor necastigatori.

2.7.4. Participantii care in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data adjudecarii sau a solutionarii eventualelor contestaii nu se prezinta pentru incheierea contractului de inchiriere, pierd garantia de participare.

2.8. Conditiile speciale inpuse de natura bunurilor ce fac obiectul inchirierii:

2.8.1. Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor inchiriate sau schimbarea destinatiei de catre utilizator, pe durata inchirierii, este interzisa.

2.8.2. Protectia mediului – Utilizatorii de pajisti au obligatia respectarii normelor de protectie a mediului de mediu conform legislatiei in vigoare. Solicitantul va depune odata cu cererea Declaratia privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului. (Formularul F.3.)

 1. Conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele

3.1. La licitatie pot participa urmatoarele categorii de utilizatori – crescatori locali de animale, care au inregistrate exploatatiile pe raza comunei Brebu:

 1. crescatori de animale persoana fizica, cu domiciliul si exploatatia pe raza comunei Brebu, avand anumale inscrise in RNE;
 2. crescatori de animale orice tip de persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita confosm prevederilor Codului Civil, precum si formele asociative legal constituite prin reprezentantul legal al acestora in baza listei nominale ce cuprinde documente care atesta ca fiecare membru detine animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee, inscrise in RNE, si suprafata agricola care revine fiecarui membru pentru utilizare proportional cu numarul de UVM, cu acceptul acestora, avand animale proprii sau ale membrilor, inscrise in RNE, avand exploatatia si sediul/punct de lucru pe raza comunei Brebu, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatii economice in comunitatea europeana pentru productia vegetala si animala.

3.2. Pentru a participa la licitatie, participantii vor depune pana la data si ora stabilite in anuntul de licitatie un plic sigilat care va contine oferta de pret si separat un dosar cu urmatoarele documente:

A. Pentru persoane fizice:

 1. cererea de inscriere la licitatie (Formularul F.1);
 2. dovada achizitionarii caietului de sarcini (chitanta);
 3. declaratie pe propria raspundere (Formularul F.2.) din care sa rezulte:

* suprafetele de pajisti altele decat cele solicitate, pe care solicitantul le detine cu orice titlu;

* ca se angajeaza sa pasuneze animalele mentionate in cerere, exclusiv pe terenul inchiriat;

 1. dovada faptului ca este crescator de animale persoana fizica, cu domiciliul si exploatatia pe raza comunei Brebu, avand animale inscrise in RNE;
 2. copie dupa actul de identitate; f. copie dupa chitanta, reprezentant achitarea taxei de participare la licitatie;
 3. copie dupa chitanta reprezentand plata garantiei de participare la licitatie;
 4. certificat de atestare privind plata inpozitelor si taxelor locale catre bugetul local si emis de Primaria Comunei Brebu, din care sa rezulte ca nu are datorii – original;
 5. Declaratia privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului (Formularul F.3.) .

B. Pentru crescatori de animale orice timp de persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevedetilor Codului Civil, precum si formele asociative legat constituite, avand animale proprii sau ale membrilor inscrise in RNE, avand exploatatie si sediul/punct de lucru pe raza comunei Brebu, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatii economice in comunitatea europeana pentru productia vegetala si animala persoane juridice:

 1. cerere de inscrire la licitatie (Formularul F.1);
 2. dovada achizitionarii caietului de sarcini (chitanta);
 3. declaratie pe propria raspundere (Formularul F.2.) din care sa rezulte:

* suprafetele de pajisti altele decat cele solicitate, pe care solicitantul le detine cu orice titlu;

* ca se angajeaza sa pasuneze animalele mentionate in cerere, exclusiv pe terenul inchiriat;

 1. dovada inscrierii in RNE a animalelor proprii sau ale membrilor; e. dovada desfasurarii de acrivitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti;
 2. copie dupa chitanta, reprezentand achitarea taxei de participare la licitatie;
 3. copie dupa foaia de varsamant sau chitanta reprezentand plana garantiei d participare la licitatie;
 4. copie dupa actul constitutiv al societatii, autorizatia de functionare si certificatul de inmatriculare;
 5. certificat constatator emis de la Oficiul Registrului Comertului, privind starea firmei – original;
 6. certificat de atestare privind plata impozitelor si taxelor locale catre bugetul local si bugetul consolidat al statului din care sa rezulte ca nu are datorii in acest sens – original;
 7. imputernicire pentru participantul la licitatie – daca este cazul; l. cont bancar; m. Declaratia privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului. (Formularul F.3);
 8. lista nominala ce cuprinde documente care atesta ca fiecare membru detine animale din speciile bovine, ovine, caprine, si ecvidee, inscrise in RNE, si suprafata agricola care revine fiecarui membru pentru utilizare proportional cu numarul de UVM, cu acceptul acestora;
 9. orice alt document suplimentar solicitat prin documentatia de atribuire.

3.3. Vor fi admisi la licitatie numai crescatorii de animale, care:

 1. au inregistrate exploatatiile si domiciliul/sediul/punctul de lucru pe raza comunei Brebu;
 2. au animalele pentru care solicita suprafata de pajiste inscrise in RNE;
 3. indeplinesc si fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la pct. 3.1.
 4. indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire;
 5. nu au datorii catre bugetul local si bugetul consolidat al statului.

3.4. Nu vor fi admisi la licitatie crescatorii de animale care:

 1. nu au inregistrate exploatatiile sau domiciliul/sediul/punctul de lucru pe raza comunei Brebu;
 2. nu au animale pentru care solicita suprafata de pajiste inscrise in RNE;
 3. nu indeplinesc sau nu fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la pct. 3.1.;
 4. nu indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini si documentatia de atribuire;
 5. au datorii catre bugetul local si bugetul consolidat al statului.
 6. Clauze referitoare la incetarea contractului de inchiriere.

4.1. Contractul de inchiriere inceteaza in urmatoarele situatii:

 1. a) in cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea incarcaturii minime de animale;
 2. b) pasunatul altor animale decat cele inregistrate in RNE;
 3. c) la expirarea duratei stabilite in contractul ce inchiriere;
 4. d) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre locator in baza documentelor oficiale, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;
 5. e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locatar, prin reziliere de catre locator, cu plata unei despagubiri in sarcina locatarului;
 6. f) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre locator, prin reziliere de catre locatar, cu plata unei despagubiri in sarcina locatorului;
 7. g) in cazul imposibilitatii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;
 8. h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei si a penalitatilor datorate;
 9. i) in cazul vanzarii animalelor de catre locatar;
 10. j) schimbarea destinatiei terenului, folosirea pajistii in alte scopuri decat cel pentru care a fost inchiriat terenul;
 11. k) in cazul in care se constata faptul ca pajistea inchiriata nu este folosita;      ……………………………………………………………………………………………………

VIZAT SECRETAR

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea caietului de sarcini si documentatiei de atribuire pentru inchirierea pajistilor aflate in proprietatea comunei Brebu, crescatorilor de animale.

Consiliul Local al Comunei Brebu, intrunit in sedinta ordinara;

Vazand proiectul de hotarare propus de primarul comunei Brebu, expunderea de motive, raportul compartimentului din cadrul aparatul de specialitate al primarului si raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Brebu

In baza prevederilor OUG nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere si prevederile art. 4 si art. 6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1064/11.12.2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand si Ordinul MADR nr. 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste si Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si a viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oreselor, respectiv al municipiilor, modificat prin O. nr. 371/2015;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) si al. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) si art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba Caietul de sarcini privind inchirierea pajistilor proprietatea comunei Brebu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta.

Art. 2 – Se aproba Documentatia de atribuire privind inchirierea pajistilor proprietatea comunei Brebu, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta.

Art. 3 – Prezenta hotarare se va publica prin afisare la sediul Primariei Comunei Brebu, pe site-ul propriu si se va comunica la:

–  Institutia Prefectului judetului Caras-Severin;

–  Primarul Comunei Brebu

 

Nr.  11  /  27.02.2017